Projekty

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt pn. „Razem w przyszłość”.

Udział w projekcie ma na celu umożliwienie uczniom wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i nabycie motywacji do dalszej nauki, nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy (w tym umiejętności interpersonalnych), wyrównanie negatywnych dysproporcji w wynikach zewnętrznych egzaminów.

W projekcie udział weźmie 200 osób uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. zamieszkujących obszar województwa lubuskiego.

W ramach projektu dla szkoły podstawowej realizowane będą:
Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
informatyczne (ECCC Technologie informacyjne: poziom podstawowy)
językowe (zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami)
humanistyczne
matematyczno-przyrodnicze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
językowe
matematyczno-przyrodnicze
humanistyczne
„Będę mówić poprawnie” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
W ramach projektu dla gimnazjum realizowane będą:
Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
informatyczne (ECCC Technologie informacyjne: poziom średniozaawansowany)
Zajęcia warsztatowe dla wszystkich uczniów gimnazjum:
przedsiębiorczość VCC
„Mam radę na wadę” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
W ramach projektu dla liceum ogólnokształcącego realizowane będą:
Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
VCC grafik komputerowy
językowe (zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
matematyczno-przyrodnicze
humanistyczne
Zajęcia warsztatowe
doradztwo edukacyjno-zawodowe (dla wszystkich uczniów liceum ogólnokształcącego)
przedsiębiorczość VCC
„Mam radę na wadę” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach projektu są bezpłatne!

Comments are closed.